Lyrics of Hanuman Chalisa Telugu PDF Download | హనుమాన్ చాలీసా

Free download Hanuman Chalisa Telugu PDF, scroll down & click on the download link given below.

హనుమాన్ చలీసా అంటే ఏమిటి

హనుమంతుడు చలిసా ఒక గీతకవ్య (సొనెట్), హనుమాన్ చలీసా హనుమంతుడికి అర్పిస్తున్నట్లు పేరు సూచిస్తుంది. చాలిసా నలభైని సూచిస్తుంది, దీనికి నలభై నాలుగు చరణాలు ఉన్నాయి. (Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu PDF)
హిందూ మతంలో, హనుమాన్ చలిసాను రామాయణం వలె కూడా ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తారు.
హనుమంతుడి గుణాలు మరియు ఆయన చేసిన చాలా కష్టమైన పనులను హనుమాన్ చలిసాలో అందంగా వర్ణించారు. ఈ పనులలో కొన్ని చాలా కష్టతరమైనవి, ఇతర దేవ్ కూడా దీన్ని చేయలేకపోయాడు.
16 వ శతాబ్దపు ప్రఖ్యాత కవి మరియు సాధువు గోస్వామి తులసీదాస్ జీ హనుమాన్ చలీసా మరియు రామ్‌చారిత్ మనస్‌లను స్వరపరిచారు.

Hanuman Chalisa Lyrics Telugu

Hanuman Chalisa Lyrics Telugu
Hanuman Chalisa in Telugu

హనుమాన్ చాలీసా

|| దోహా- ||

శ్రీగురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార | బరణౌం రఘువర విమల యశ జో దాయకు ఫలచార ||
బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార | బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ||

|| చౌపాయీ- ||

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర | జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ||
రామ దూత అతులిత బల ధామా | అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ||
మహావీర విక్రమ బజరంగీ | కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||
కంచన బరన విరాజ సువేసా | కానన కుండల కుంచిత కేశా ||
హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై | కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ||

సంకర సువన కేసరీనందన | తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ||
విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర | రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ||
ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా | రామ లఖన సీతా మన బసియా ||
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా | వికట రూప ధరి లంక జరావా ||
భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే | రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ||

లాయ సజీవన లఖన జియాయే | శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ||
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ | తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ||
సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ | అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ||
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా | నారద శారద సహిత అహీశా ||
యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే | కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా | రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ||
తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా | లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ||
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ | లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ||
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ | జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ ||
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే | సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ||
(Hanuman Chalisa Telugu PDF)

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే | హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ||
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా | తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ||
ఆపన తేజ సంహారో ఆపై | తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ||
భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై | మహావీర జబ నామ సునావై ||
నాశై రోగ హరై సబ పీరా | జపత నిరంతర హనుమత వీరా ||

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై | మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ||
సబ పర రామ తపస్వీ రాజా | తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ||
ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై | తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ||
చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా | హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ||
సాధు సంత కే తుమ రఖవారే | అసుర నికందన రామ దులారే ||

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా | అస బర దీన జానకీ మాతా ||
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా | సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ||
తుమ్హరే భజన రామ కో పావై | జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ||
అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ | జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ ||
ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ | హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా | జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ||
జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ | కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ ||
యహ శత బార పాఠ కర కోయీ | ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ||
జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా | హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ||
తులసీదాస సదా హరి చేరా | కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ||
(Hanuman Chalisa Lyrics Telugu)

|| దోహా- ||

పవనతనయ సంకట హరణ | మంగల మూరతి రూప ||
రామ లఖన సీతా సహిత | హృదయ బసహు సుర భూప ||

Hanuman Chalisa Telugu PDF Download Link

హనుమంతుడు

లార్డ్ హనుమాన్ తల్లి పేరు అంజని మరియు అతని తండ్రి పవన్ దేవ్. హనుమాన్ జీ లార్డ్ శివశంకర్ అవతారం అని నమ్ముతారు. ఆయనను శ్రీ రామ్ యొక్క అంతిమ భక్తుడిగా భావిస్తారు. హనుమాన్ జీ యొక్క విశిష్ట లక్షణాలు అతని బలం, తెలివితేటలు మరియు ధైర్యం. అతను అనేక పేర్లతో ప్రసిద్ది చెందాడు, బజరంగ్ బాలి, పవన్ పుత్రా, అంజని పుత్రా, మహావీర్ విక్రమ్ బజరంగీ మరియు కొన్ని ప్రముఖ పేర్లు.

హనుమాన్ చలీసా పఠించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

హనుమాన్ చలిసాలో, భక్తులు ఎవరైతే హనుమాన్ చలిసాను పరిశుభ్రమైన మనస్సుతో, భక్తితో మరియు హనుమాన్ జీని హృదయంలో ఉంచుకుంటే వారికి వివిధ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని అదనంగా ప్రస్తావించబడింది.
ఎవరైతే భక్తులు హనుమాన్ చలీసాను పఠిస్తారు మరియు హనుమాన్ జీని మనస్సు మరియు పనులతో గుర్తుంచుకుంటారు, హనుమంతుడు ఆ భక్తులలో ప్రతి ఒక్కరికి బలాన్ని, జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. భక్తుడి మనస్సు నుండి చెడు ఆలోచనలు నిర్మూలించబడతాయి, భక్తుల శత్రువులు పారిపోతారు, భక్తులు అన్ని అనారోగ్యాలు, కోపం, దురాశ, అటాచ్మెంట్ నుండి బయటపడతారు మరియు వారికి మానసిక శాంతి లభిస్తుంది, హనుమంతుడి భక్తులు అన్ని రకాల సంక్షోభాల నుండి బయటపడతారు మరియు వారు ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని ఆనందాలను అనుభవిస్తారు మరియు చివరికి మోక్షాన్ని పొందుతారు. (Hanuman Chalisa Lyrics Telugu)

హనుమాన్ చలీసా ఎలా పఠించాలి

భక్తుడు స్నానం చేయాలి, స్వచ్ఛంగా ఉండాలి, ఆపై హనుమాన్ చలీసాను పఠించడానికి శుభ్రమైన ప్రదేశంలో కూర్చోవాలి. హనుమంతుడు చలిసాను పఠించడానికి ఉత్తమ సమయం ఉదయం మరియు సాయంత్రం, హనుమంతుడి విగ్రహం ముందు, భక్తులు తమ కోరిక ప్రకారం ఎప్పుడైనా చేయగలరు. అయితే శుభ్రత విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి.

Also Read, Hanuman Chalisa Lyrics in English

Leave a Comment